Regulament

În cadrul programului de burse pe care îl organizează, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) pune la dispoziţia tinerilor cercetători un număr de cinci (5) burse pentru doctoranzi, în valoare netă de 1300 lei pe lună. Cele 5 burse sunt acordate pe durata a șapte luni.

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili pentru bursele IICCMER candidații în vârstă de cel mult 35 de ani la momentul aplicării, înscriși la studii de doctorat în anul universitar 2016-2017, în cadrul unei universități acreditate din România. Nu sunt eligibili angajații și colaboratorii IICCMER. Nu sunt eligibili candidații care beneficiază de o altă bursă de cercetare, sau dețin calitatea de membru într-un proiect finanțat prin intermediul UEFISCDI,  în perioada 1 noiembrie 2016 – 31 iulie 2017.

Tema proiectelor de cercetare propuse de către candidați trebuie să se încadreze următoarelor direcții de cercetare pe care IICCMER le dezvoltă:

 1. Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist și mișcarea de rezistență.
 2. Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului communist.
 3. Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica externă a României în timpul regimului comunist.
 4. Bursa „Corneliu Coposu”: Viața cotidiană în timpul regimului comunist din România.
 5. Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.

IICCMER încurajează demersurile originale de cercetare empirică. 

Înscrierea în concurs

Aplicanții sunt rugați să descarce formularul de înscriere la concurs, să îl completeze în limba română, să îl semneze și să îl transmită prin poștă la adresa Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc până la 10 decembrie 2016. Pentru validare, formularul trebuie să fie însoțit de următoarele documente :

 1. Adeverință privind calitatea de doctorand din partea instituției organizatoare de studii universitare de doctorat;
 2. Proiect de cercetare în limba română (6000 semne) însoțit de un rezumat în limba engleză (2000 semne) cu următoarea structură:
  • Ipoteza de lucru și relevanța temei.
  • Fezabilitatea proiectului și o scurtă prezentare a istoricului cercetării.
  • Metodologia cercetării.
  • Surse şi Bibliografie.
  • Etapele proiectului.
  • Potențialul de diseminare.
 3. Curriculum vitae;
 4. Listă de publicații însoțită de o lucrare publicată/susținută (maxim 30 de pagini).
 5. Două scrisori de recomandare (redactate în limbile română, engleză sau franceză) din partea unor membri ai comunității academice, depuse de candidat sau expediate direct de către persoana care recomandă, fie prin poșta electronică la adresa burse@www.iiccmer.ro, fie în original, până la 10 decembrie 2016;
 6. Fotocopie a cărții de identitate (a pașaportului în cazul cetățenilor străini) a candidatului.

Toate documentele enumerate trebuie să parvină IICCMER până la data de 10 decembrie 2016. Documentele vor fi trimise atât prin poștă, la adresa str. Alecu Russo, nr.13-19, etaj 5, ap. 11, sector 2, Bucureşti, cât și electronic,  la adresa burse@www.iiccmer.ro, arhivat, în format .doc, .docx, PDF. Dosarul nu va putea fi completat ulterior.

IICCMER va trimite un mail de confirmare fiecărui candidat care depune dosarul complet. Candidaturile incomplete/trimise peste termenul limită nu vor intra în concurs.

Evaluarea și selectarea candidaților

A) Evaluarea dosarului

B) Interviu

A) Juriul va evalua dosarele după următoarea grilă:

 1. Relevanța proiectului în raport cu specificul cercetărilor IICCMER;
 2. Calitatea științifică a proiectului după:

a) relevanța ipotezelor de lucru;

b) consistența și diversitatea surselor primare avute în vedere;

c) cunoașterea literaturii secundare;

3. Activitatea științifică a candidatului;

4. Scrisorile de recomandare.

IICCMER își rezervă dreptul de a folosi datele de contact sau datele instituționale oferite de către candidați pentru a clarifica eventuale nelămuriri din dosarele de candidatură. Numărul de burse oferite pentru anul universitar 2016-2017 este de maximum 5, însă acesta poate varia în funcție de calitatea candidaturilor primite, decizia în această privință aparținând în mod exclusiv juriului. Rezultatele primei etape de selecție vor fi anunțate până la 13.12.2016.

B) Juriul va selecta candidații pe care îi va invita la un interviu în intervalul 14-16 decembrie 2016. Rezultatele finale ale procesului de selecției vor fi comunicate pe website-ul www.iiccmer.ro până la 17 decembrie 2016. Decizia juriului nu este contestabilă.

C) Juriul este format din membrii Comitetului Director al IICCMER, care pot fi supliniți prin decizie a Președintelui Executiv de alți cercetători din cadrul Institutului.

Statutul de bursier IICCMER

Candidații declarați admiși vor semna contracte cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. În momentul semnării contractului și a acceptării implicite a bursei, beneficiarul va primi calitatea de bursier IICCMER, statut ce comportă drepturi și obligații.

Drepturile bursierilor

 1. Bursă lunară netă în valoare de 1300 lei.
 2. Acces la resursele academice ale IICCMER (bibliotecă, arhiva de documente).
 3. Utilizarea spațiului de studiu de la sediul IICCMER.
 4. Consultanță de specialitate din partea cercetătorilor IICCMER, mentorat din partea experţilor.
 5. IICCMER preia cheltuielile de transport (feroviar, auto) ale bursierilor din țară care vin la București pentru a participa la seminariile lunare sau alte activități ale IICCMER, la solicitarea conducerii Institutului.
 6. În limitele bugetare, bursierii pot beneficia de suport pentru derularea unor programe pe care le propun în cadrul IICCMER.
 7. Bursierii pot participa activ în cadrul diferitelor activități derulate de IICCMER, ca membri ai echipei de proiect.

Obligațiile bursierilor

 1. Bursierii au obligația de a întocmi rapoarte lunare de activitate, în care vor detalia activitatea desfășurată și progresul realizat. Rapoartele vor fi înaintate conducerii IICCMER care va discuta cu bursierii direcțiile de cercetare și parcursul pe viitor.
 2. Bursierii au obligația de a prezenta în cadrul seminariilor destinate bursierilor din programul IICCMER, cel puțin două lucrări pe teme conexe proiectului de cercetare propus, teme discutate și agreate în prealabil de conducerea IICCMER.
 3. Implicarea în actitățile curente de documentare ale IICCMER în cadrul diferitelor arhive (minim 40 de ore lucrate lunar).
 4. Predarea la sfârșitul bursei a unui studiu care reprezintă rezultatul cercetării lor, cuprinzând contribuţii originale de cercetare empirică, realizate cu acurateţe metodologică. Lungimea deziderabilă a textului este de minim 100.000 – maxim 150.000 de semne. Studiile pot fi incluse într-o publicație IICCMER. Nu se acceptă lucrări care au fost publicate anterior în țară sau în străinătate.
 5. Prezența obligatorie a bursierilor pe întreaga durată a bursei la seminariile bursierilor din programul IICCMER sau la orice alte manifestări la care bursierii vor fi convocați de către IICCMER.
 6. Bursierul IICCMER reține obligația de a menționa sprijinul acordat de către IICCMER pentru realizarea cercetării, la secțiunea „Mulțumiri” (sau în orice alt mod echivalent) a tuturor publicărilor lucrării de doctorat (integral sau în parte), dar și în cazul publicării unor lucrări bazate pe concluziile lucrării de doctorat sau ale cercetării aflate la baza acesteia. Obligația aici menționată nu este limitată în timp și nu poate fi restricționată de alte angajamente exclusive încheiate de către bursier anterior sau posterior obținerii bursei.

Nerespectarea uneia sau mai multor obligații duce la pierderea imediată a calității de bursier.

În viziunea IICCMER, plagiatul este incompatibil cu calitatea de membru al comunității academice și implicit cu cea de bursier IICCMER. Pe cale de consecință, orice astfel de act al bursierului, prezent sau trecut, va duce la pierderea imediată a calității de bursier precum și la returnarea sumelor virate.

Pentru informații suplimentare Vă rugăm să scrieți la adresa burse@www.iiccmer.ro sau să apelați +40 21 316 7565 / +40 21 316 7557.

Persoană de contact: Dr. Luciana Jinga

Calendar:

10 decembrie 2016: Termenul limită pentru depunerea dosarelor

13 decembrie 2016: Afișarea rezultatelor intermediare

14-16 decembrie 2016: Interviuri

17 decembrie 2016: Anunțarea rezultatelor finale