Rezultatele finale ale concursului din data de 30.08.2016

Birou Educaţie şi memorie 

Nr. crt. Nume/Prenume Candidat Punctaj Interviu Punctaj final Observaţii
Teodorescu Ana Smaranda 93,66 91,49 Admis

Foto: aevb.ro


Rezultatele probei scrise a concursului din data de 30.08.2016

Pentru concurenţii declaraţi admişi,  interviul va avea loc luni, 5.09.2016, ora 14.00, la sediul IICCMER din str. Alecu Russo, nr.13-19, et.5, ap.11, sector 2, Bucureşti.

 

Birou Educaţie şi memorie
Nr.crt. Nume/Prenume Candidat Punctaj proba scrisă Admis/Respins
1. Deleanu Dana Simona Absent
2. Teodorescu Ana Smaranda 89,33 Admis

Rezultatele selecţiei de dosare pentru concursul din data de 30.08.2016

Biroul Educaţie şi memorie

Nr.crt.   Nume/Prenume Candidat          Admis/Respins

 1.           Deleanu Dana Simona                                Admis
 2.           Teodorescu Ana Smaranda                       Admis

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc anunţă scoaterea la concurs a 1 post de expert IA – Biroul Educaţie şi memorie, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi. Concursul va avea loc în data de 30.08.2016, ora 10.00, la sediul din București, Sector 2, str. Alecu Russo, nr. 13-19, et.5, ap. 11.

Cerinţe, competenţe şi abilităţi generale specifice postului:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • vechime minim 1 ani în muncă de cercetare sau în cercetare teoretică la nivel postuniversitar;
 • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă;
 • abilitate de a redacta lucrări de analiză a informaţiilor adunate pentru proiectele aflate în derulare în cadrul Serviciului;
 • competenţe MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • cunoașterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel mediu/ avansat);

Atribuţii:

 • organizează şi desfăşoară activităţi formativ-educative cu privire la memoria perioadei comuniste;
 • derulează proiecte de informare în mediul preuniversitar, universitar şi post-universitar cu privire la structurile, metodele şi practicile din intervalul 1945-1989;
 • participă la dezvoltarea de metode alternative de predare-învăţare-evaluare privind istoria regimului comunist;
 • redactează lucrări de analiză şi sinteză, broşuri şi orice alte materiale specifice departamentului;
 • identifică şi analizează, în context comparat, politicile şi programele educaţionale privind istoria comunismului la nivel internaţional;
 • identifică şi analizează, în context comparat, politicile memoriale la nivel internaţional;
 • se implică în activitatea de arhivare a materialelor adunate pe parcursul cercetării pentru arhiva Institutului, cu organizarea prealabilă a informaţiei respective şi transpunerea ei în format electronic;
 • organizează cursuri de perfecţionare destinate cadrelor didactice din ciclurile preuniversitar şi universitar;
 • coordonează şi organizează evenimente cu caracter educativ de tipul universitate de vară, şcoală de vară, workshop, atelier tematic, concurs, conferinţă, expoziţie şi orice alt tip de evenimente specifice departamentului;
 • are obligaţia de a redacta documentaţia specifică implementării şi finalizării proiectelor pe care le coordonează sau la care participă;
 • redactează răspunsul la petiţii, adrese oficiale, precum şi la alte documente.

Bibliografie:

 • Hotărârea Guvernului nr. 1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Oprea, Marius, Bastionul cruzimii. O istorie a Securităţii (1948-1964), Editura Polirom, Iaşi, 2008;
 • Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, Editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, Capitolul II: Societatea, Economie, Cultură, pp. 201-448.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor;
 • Proba scrisă – punctajul maxim 100 p;
 • Interviu – punctajul maxim 100

Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minim 50 p la proba scrisă şi minim 50 p la interviu.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Pentru participarea la concurs, candidaţii vor depune personal la sediul instituţiei, la Compartimentul secretariat-comunicare, până la data de 22.07.2016, orele 17.00, următoarele documente:

1) cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);

2) copie C.I.;

3) copie a diplomei de licenţă şi master;

4) curriculum vitae;

5) cazier judiciar;

6) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate care atestă starea de sănătate corespunzătoare a candidatului;

7) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul pentru care aplică);

8) documente care să ateste vechimea în muncă;

9) o recomandare privind activitatea profesională şi profilul moral din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;

10) un dosar cu şină/de plastic/de încopciat.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.

Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.

Rezultatele concursului vor fi anunţate public la locul desfăşurării concursului şi, după caz, pe site-ul instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea ultimei probe, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la sediul IICCMER, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatelor.

Contestaţiile se soluţionează în termen de 1 zi de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele executiv al IICCMER, ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/316.75.65 sau la adresa office@www.iiccmer.ro