REGULAMENT INTERN

al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament Intern (RI) stabileşte dispoziţii referitoare la regulile de ordine şi disciplină a muncii în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), în conformitate cu prevederile:

 • Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, republicat cu modificările aduse prin Legea nr. 40/2011;
 • G. nr. 1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 250 din 8 mai 1992 republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 • Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor;
 • ORDIN nr. 218/2011 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
 • U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă şi normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 (H.G. 1425/2006);
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
 • G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată şi Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr. 62/2011, legea dialogului social;
 • U.G. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă şi normele metodologice (H.G. nr. 580/2000);
 • Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007;
 • Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor de tutun, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea IICCMER (R.O.F.) emis prin Ordinul Preşedintelui Executiv nr. 26/02.06.2014.

Art. 2. Regulile stabilite prin prezentul Regulament se aplică tuturor persoanelor aflate în raporturi de muncă cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, indiferent de funcţie, pe toată durata contractului individual de muncă.

Art. 3. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi tuturor celor care lucrează ca detaşaţi sau sunt delegaţi la Institut, precum şi colaboratorilor externi care lucrează în cadrul instituţiei. Prezentul regulament va fi respectat şi de orice altă persoană fizică aflată în practică sau în perioada de pregătire a unor proiecte specifice.

Art. 4. Persoanele din conducerea Institutului iau măsurile necesare pentru buna organizare şi desfăşurarea în deplină siguranţă a procesului de muncă, pentru menţinerea ordinei şi a disciplinei în cadrul Institutului şi pentru organizarea controlului sistematic al îndeplinirii sarcinilor de serviciu de către fiecare salariat.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art.5 alin.3 din H.G. nr. 1372/2009, modificată și completată, prin conducerea Institutului se înțelege Preşedinte Executiv, Vicepreședinte și Comitetul Director format din persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul Institutului.

Art. 6. Modificarea prezentului Regulament se poate face numai prin decizia Preşedintelui Executiv al Institutului, în condițiile legii. 

Art. 7. Regulamentul intern, precum și orice modificări ulterioare ale acestuia se aduc la cunoștință salariaților, sub semnătură de confirmare.

 

II. PRINCIPII

Art. 8. Politica de nediscriminare

(1) În cadrul Institutului, relațiile de muncă sunt guvernate de principiul nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității persoanei umane, principiu garantat de Constituție. Orice persoană fizică sau juridică aflată într-un raport de orice natură cu Institutul va fi tratată în mod egal, indiferent de rasă, culoare, origine etnică, naționalitate, gen, statut civil, grad de (in)validitate, activitate ori apartenență sindicală.

(2) Actele de discriminare, hărțuire sau neconformarea personalului cu această politică vor duce la aplicarea măsurilor impuse de dispozițiile legale în vigoare, prezentul Regulament și orice alt act aplicabil în materie.

(3) Orice comportament care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune la un tratament injust sau degradant un salariat față de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități, atrage răspunderea persoanei răspunzătoare potrivit dispozițiilor legale.

(4) Sunt considerate discriminatorii prevederile, criteriile sau practicile care dezavantajează o persoană în detrimentul alteia, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt considerate justificate conform dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Art. 9. Egalitatea în drepturi a salariaților

Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru muncă și pregătire egale, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de a constitui şi adera la organizaţii sindicale, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor ilegale.

 

Art. 10. Confidențialitatea

(1) Salariații Institutului au obligația să păstreze secretul de serviciu și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile, documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției ori profesiei, cu excepția informațiilor de interes public și a altor informații neacoperite de clauza de confidențialitate conform dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Pe parcursul derulării activității Institutului, salariații pot avea acces la informații şi documente confidențiale privind Institutul, posibilii colaboratori, petenți, alți funcționari sau instituții implicate. Toate informațiile şi documentele de care iau cunoștință salariații pe parcursul derulării activității sunt prezumate a fi confidențiale, exceptând informațiile de interes public și alte informații neacoperite de clauza de confidențialitate conform dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Utilizarea necorespunzătoare, în interes propriu sau al terților, a informațiilor și documentelor confidențiale ale Institutului și a altor instituții implicate va atrage răspunderea disciplinară sau materială, după caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și cu legile în vigoare.

(4) Dacă se încalcă dispozițiile legale în vigoare, Ascunderea, distrugerea, neînregistrarea corespondenței, a documentelor, actelor, adreselor, precum și a altor informații, săvârșită de către salariații Institutului, poate constitui abatere disciplinară gravă, contravenție sau infracțiune și va fi sancționată.

(5) Administrarea și difuzarea informațiilor obținute în urma cercetării în cadrul proiectelor structurilor IICCMER se face numai în baza indicațiilor primite de la superiorii ierarhici și raportat la atribuțiile Institutului. Orice diferend/dezacord de natură ştiinţifică care nu poate fi soluţionat în cadrul departamentului din care face parte cercetătorul va fi adus la cunoştinţa conducerii Institutului. În cazul în care nu se ajunge la un acord, se va apela la medierea unui referent ştiinţific extern, agreat de comun acord. Cenzura de orice fel este interzisă. Face excepție de la aplicarea dispozițiilor prezentului alineat orice informație cu privire la încălcarea dispozițiilor legale în vigoare de către orice persoană fizică sau juridică.

 

III. REGULI PRIVIND DECLARAREA AVERII, DECLARAREA INTERESELOR ȘI INCOMPATIBILITĂȚILOR

Art. 11. Persoanele cu funcții de conducere și control din cadrul Institutului au obligația de a depune declarații de avere și de interese, în scopul asigurării îndeplinirii acestor funcții în condiții de imparțialitate, integritate și transparență.

Art. 12. Au obligația de a depune aceste declarații şi personalul din cadrul Institutului, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, precum şi cei care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare.

Art. 13. Persoanele care au obligaţia de a depune declaraţii vor completa formularele tipizate puse la dispoziție de salariatul desemnat prin decizie a Președintelui Executiv.

Art. 14. Declarațiile de avere și declarațiile de interese sunt înregistrate, după completare, în registrele speciale, păstrate la sediul Institutului și întrebuințate conform dispozițiilor legale în vigoare.

IV. ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI I.I.C.C.M.E.R.

Art.15. (1) Angajarea salariaţilor IICCMER se va face numai pe bază de concurs sau examen, după caz. În situaţiile speciale, pentru o perioadă determinată sau pentru îndeplinirea anumitor activităţi specifice, se pot angaja persoane prin detaşare, în limita posturilor vacante. Şefii structurilor din cadrul IICCMER sunt numiți prin ordin al Președintelui Executiv, la propunerea Președintelui Consiliului Științific.

(2) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a fiecărui concurs/examen sunt stabilite prin Regulamentul-cadru emis de către ordonatorul principal de credite, în condițiile legii.

 (3) Componenţele comisiilor de concurs/examen vor fi stabilite prin decizie a Preşedintelui Executiv al Institutului.

 

Art. 16. Contractul individual de muncă

(1) Angajarea salariaţilor I.I.C.C.M.E.R. se face pe bază de contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz.

(2) Contractele individuale de muncă se încheie cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, ale contractului colectiv de muncă la nivel de instituție sau, în lipsa acestuia, la nivel naţional şi în baza Regulamentului Intern.

 

Art. 17. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor

(1) În conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, salariaţii Institutului au, în principal, următoarele drepturi:

 1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. dreptul la demnitate în muncă;
 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. dreptul la acces la formarea profesională;
 8. dreptul la informare şi consultare;
 9. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 10. dreptul la protecţie în caz de concediere;
 11. dreptul de a constitui sau adera la un sindicat precum şi dreptul de a participa la manifestările organizate de acesta;
 12. dreptul la acțiuni colective care nu implică încălcări ale legii sau care nu afectează imaginea publică a Institutului;
 13. dreptul la negociere colectivă sau individuală.

 

(2) Salariaţii au următoarele obligaţii:

 1. de a îndeplini atribuțiile ce le revin conform fișei postului;
 2. de a pune la dispoziția organelor de control intern documentația solicitată pentru clarificarea nelămuririlor;
 3. de a respecta disciplina muncii;
 4. de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul Intern, în Codul de etică şi în contractul individual de munca;
 5. de a dovedi fidelitate faţă de angajator în executarea sarcinilor de serviciu;
 6. de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
 7. de a gospodări judicios și eficient bunurile materiale ce le sunt încredințate spre administrare și folosință, precum și cele de folosință comună, utilizarea necorespunzătoare a acestora, din punct de vedere al scopului și destinației profesionale, atrăgând după sine răspunderea materială a salariatului, proporțională cu prejudiciul pe care acesta l-a adus;
 8. de a respecta normele de conduită civică și profesională prevăzute de legislaţia în vigoare, în relațiile cu ceilalți angajaţi ai Institutului sau cu orice altă persoană cu care intră în contact pe perioada programului de lucru;
 9. de a avea o ținută demnă, limbaj civilizat și o vestimentație decentă;
 10. de a dovedi onestitate și integritate în comportamentul față de membrii Consiliului Științific şi ai Comitetului Director, față de partenerii şi colaboratorii Institutului și de instituțiile publice, precum și față de orice altă persoană fizică sau juridică cu care intră în contact ca rezultat al îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 11. de a păstra secretul de stat şi secretul de serviciu precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea sarcinilor de serviciu, în condiţiile legii și ale prezentului regulament;
 12. de a nu transmite sau folosi direct sau indirect, în scopul obținerii unor avantaje sau câștiguri personale sau pentru terți, informațiile la care au acces ca urmare a desfășurării activității în cadrul Institutului, în cazul în care fapta ar constitui abatere disciplinară, contravenție sau infracțiune;
 13. de a nu solicita sau accepta în exercitarea atribuțiilor de serviciu, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje;
 14. de a informa în scris conducerea Institutului cu privire la orice alte activităţi pe care le desfăşoară sau urmează să le desfăşoare dacă acestea ar putea conduce la apariţia unor conflicte de interese;
 15. de a nu angaja juridic sau financiar Institutul, în afara limitelor de competenţă precizate în scris de conducerea IICCMER și a dispozițiilor legale în vigoare;
 16. de a nu organiza şi a nu participa la activităţi cu caracter politic în incinta Institutului, în timpul programului de lucru, în considerarea calității lor de salariați în cadrul Institutului sau făcând uz de această calitate în orice alt mod;
 17. de a nu consuma alcool în timpul serviciului sau de a nu se prezenta la serviciu sub influenţa alcoolului;
 18. de a nu fuma în incinta Institutului;
 19. de a respecta normele de protecţia muncii, pe cele privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor, pentru evitarea oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie bunurile Institutului, integritatea corporală şi/sau sănătatea unor persoane; de a anunţa în primul rând pompierii şi/sau salvarea, iar apoi să anunţe conducerea Institutului, atunci când se constată producerea unui incendiu, a unui accident de muncă sau a altor evenimente ce pun în pericol integritatea corporală a angajaţilor sau patrimoniul Institutului;
 20. de a informa în prealabil şeful ierarhic superior sau conducerea Institutului ori de câte ori părăsesc locul de muncă în timpul programului;
 21. de a nu pleca în concediu fără aprobarea scrisă a superiorilor ierarhici;
 22. de a înştiinţa şeful ierarhic superior și orice alte organe competente de îndată ce au luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli în legătură cu activitatea Institutului.

 

Art. 18. Drepturi şi obligaţii ale angajatorului

(1) În calitate de Angajator, Institutul are următoarele drepturi:

 1. să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei cu respectarea limitelor impuse de dispozițiile legale în vigoare;
 2. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile dispozițiilor legale în vigoare și a contractului individual de muncă;
 3. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii și rezonabilității acestora;
 4. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi regulamentului intern;
 6. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

 (2) Institutul are următoarele obligaţii:

 1. să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
 2. să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
 3. să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractele individuale de muncă și din orice alte acte aplicabile în materie;
 4. să se consulte cu reprezentanții salariaților, prin intermediul persoanelor mandatate de aceștia, în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;
 5. să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
 6. să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 7. să elibereze, la cerere, orice documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 8. să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților, precum ale oricărei alte persoane cu care intră în contact prin activitatea sa;
 9. să organizeze activitatea (locul de muncă, echipamentele și aparatura de siguranță) conform normelor de securitate în muncă și igienă sanitară pentru protejarea vieții și sănătății salariaților.

 

V. PROGRAMUL DE LUCRU

Art. 19. Angajaţii au obligaţia să respecte şi să folosească cu eficienţă maximă programul de lucru, folosind integral timpul de muncă pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor de serviciu.

Art. 20. (1) Programul de lucru pentru angajaţii Institutului este 8 ore pe zi, desfăşurat între orele 9.00 -17.00, de luni până vineri, inclusiv.

(2) În funcție de natura atribuțiilor, angajații Institutului pot beneficia, la solicitarea lor, de program individualizat de lucru, cu respectarea timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. Responsabilitatea evidenței orelor de muncă revine șefului ierarhic (director, șef serviciu, şef birou, după caz).

(3) În cazul salariaţilor cu program redus de lucru, programul acestora se stabileşte de şeful ierarhic.

(4) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul individual de muncă.

Art. 21. (1) Orele suplimentare efectuate pot fi compensate cu timp liber, conform legislaţiei în vigoare. Acordarea zilelor libere în contul orelor lucrate peste programul normal de lucru se face prin cerere scrisă a angajatului, cu aprobarea conducerii, fără a depăşi 30 de zile de la data efectuării. Superiorii ierarhici vor certifica efectuarea orelor suplimentare de către angajat.

(2) Angajații Institutului nu pot fi obligați să presteze ore suplimentare fără acordul lor.

Art. 22. (1) Prezenţa salariaţilor la locul de muncă se evidenţiază prin condica de prezenţă. Salariații au obligația de a informa superiorii ierarhici asupra activității lor zilnice.

(2) În baza condicii de prezenţă, la sfârşitul fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de trei a lunii următoare, serviciul de resurse umane sau persoana care îndeplinește aceste servicii va întocmi, pentru salariaţi fişe colective de prezenţă (pontaje).

(3) Activitatea de investigare şi documentare la alte instituţii se va face în urma aprobării prealabile dată de instituţia respectivă şi în baza proiectului de cercetare aprobat, individual sau colectiv. Cercetătorul va informa din timp superiorul ierarhic despre instituţia unde se va afla în interes de serviciu.

(4) Orice delegare, deplasare în interes de serviciu în interiorul programului de lucru se va efectua numai cu acordul conducerii, pe baza unei cereri însoțite de documente justificative, dacă este cazul,  depuse cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecare. Cererea va fi însoţită de un ordin de delegare/deplasare care va fi înregistrat, după aprobare, la Compartimentul Secretariat-comunicare.

 

VI. CRITERII DE PROMOVARE ŞI DE EVALUARE A SALARIAŢILOR

Art. 23. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților IICCMER are ca scop aprecierea obiectivă a activității personalului, prin compararea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de evaluare stabilite, cu rezultatele obținute în mod efectiv, având la bază sarcinile din fișa postului. Ca urmare a evaluării activității salariaților, superiorii ierarhici pot face propuneri referitoare la schimbarea din funcție sau chiar desfacerea contractului de muncă.

Art. 24. Evaluarea angajaților se realizează conform normelor adoptate de ordonatorul principal de credite prin Ordinul nr. 218/2011 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 25. (1) Evaluatorul este persoana din cadrul instituţiei cu atribuţii de conducere a structurii în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea angajatul evaluat sau, după caz, care coordonează activitatea respectivului angajat.

(2) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele postului.

(3) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale.

(4) Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:

 1. a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;
 2. b) interviul;
 3. c) contrasemnarea fişei de evaluare.

(5) Pot fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul perioadei evaluate.

 

Art. 26. (1) Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului IICCMER care ocupă posturi de execuţie sunt:

 1. cunoştinţele şi experienţa;
 2. complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor;
 3. judecata şi impactul deciziilor;
 4. contacte şi comunicare;
 5. condiţiile de muncă;
 6. gradul de realizare a atribuţiilor;
 7. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

 (2) Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului IICCMER care ocupă posturi de conducere sunt:

 1. cunoştinţele şi experienţa;
 2. complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor;
 3. judecata şi impactul deciziilor;
 4. influenţa, coordonarea şi supervizarea;
 5. contacte şi comunicare;
 6. condiţiile de muncă;
 7. gradul de realizare a atribuţiilor;
 8. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

(3) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va nota obiectivele şi criteriile de evaluare, prin acordarea pentru fiecare obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 (nivel minim) la 5 (nivel maxim), nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire. Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute.

(4) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

 1. a) între 1,00 şi 2,00 – nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. În acest caz, se va evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post;
 2. b) între 2,01 şi 3,00 – satisfăcător. Performanţa este la nivelul minim al standardelor sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor care trebuie atins şi de salariaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă;
 3. c) între 3,01 şi 4,00 – bine. Performanţa se situează în limitele superioare al standardelor şi ale performanţelor realizate de către ceilalţi salariaţi;
 4. d) între 4,01 şi 5,00 – foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor celorlalţi salariaţi.

(5) Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului IICCMER se face prin examen, pe un post vacant/temporar vacant sau, în cazul în care acesta nu există, prin transformarea postului din statul de funcții într-unul de nivel imediat superior. Pentru a participa la concursul de promovare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

(6) Principiile generale de ocupare a unui post vacant/temporar vacant corespunzător funcţiilor din cadrul IICCMER şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului se stabilesc prin Regulament-cadru emis de către ordonatorul principal de credite, în condițiile legii.

 

VII. FORMAREA PROFESIONALĂ

Art. 27.

Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale, în limita fondurilor bugetare disponibile și prin decizia Comitetului Director, cu consultarea salariaţilor, în vederea asigurării coerenței politicii științifice a Institutului:

 1. adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
 2. obţinerea unei calificări profesionale;
 3. actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
 4. reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;
 5. dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;
 6. prevenirea riscului şomajului;
 7. promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale..

Art. 28 (1) Conducerea Institutului va asigura salariaților accesul periodic la pregătirea profesională prin participarea la traininguri, cursuri de perfecționare în țară și/sau străinătate, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Conducerea Institutului elaborează anual planuri de formare profesională, cu consultarea salariaţilor și informează salariații cu privire oportunitățile de pregătire profesională.

(3) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, conducerea Institutului va analiza solicitarea salariatului. Asupra cererii formulate de către salariat, conducerea Institutului va decide condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta sau nu, în totalitate sau parțial, costul ocazionat de aceasta.

(4) Serviciul de resurse umane sau persoana care îndeplinește aceste servicii va ține evidența participării salariaților la cursurile de formare profesională. 

 

VIII. CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL ȘI ALTE CONCEDII ALE SALARIAȚILOR

Art. 29. Concediul de odihnă. Zile libere

(1) Concediile şi zilele libere sunt stabilite prin contractul individual de muncă, iar în cazul în care acesta nu prevede, se aplică dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii și ale altor legi speciale.

(2) Planificarea concediilor de odihnă se face în luna decembrie pentru anul următor.

(3) Ordinea efectuării concediilor de odihnă se stabilește eșalonat în tot cursul anului, ținându-se seama de buna desfășurare a activității Institutului dar și de interesele personalului.

(4) Salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în concediul de odihnă, pentru evenimente familiale deosebite, după cum urmează:

 • căsătoria salariatului – 5 zile
 • căsătoria unui copil – 2 zile
 • nașterea unui copil – 3 zile
 • decesul soțului/soţiei sau al unei rude de gradul II – 3 zile

(5) Concediul se acordă pe baza unei cereri formulată de salariat, care va fi avizată de șeful ierarhic și aprobată de Președintele Executiv.

 

Art. 30. Salariații IICCMER au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit cu o durată cuprinsă între 21 și 25 de zile lucrătoare, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:

 

Vechimea în muncă                     Durata concediului

________________                      _________________

– până la 5 ani                                      21 zile lucrătoare

– între 5 și 15 ani                                 23 zile lucrătoare

– peste 15 ani                                       25 zile lucrătoare

 

Art. 31. Cererea pentru acordarea concediului, conform planificării, se va depune spre aprobare cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea efectuării concediului, exceptând situaţiile de forţă majoră.

 

Art. 32. (1) Concediul de odihnă se poate întrerupe la cererea salariatului şi/sau din dispoziţia conducerii, în situaţii temeinic justificate, potrivit legii.

(2) Rechemarea salariatului din concediul de odihnă la serviciu de către conducerea Institutului se face în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, numai prin dispoziţia scrisă a conducerii.

 

Art. 33. (1) Salariaţii institutului beneficiază de concediu medical, în condiţiile legii.

(2) Salariaţii care beneficiază de concediu medical au obligaţia să comunice în cel mult 24 de ore această situaţie instituţiei şi să depună certificatul medical la secretarialul instituţiei până cel târziu la data de 5 a lunii următoare, acesta fiind aprobat de conducere. În situația în care salariatul este pus în imposibilitatea de a comunica conducerii această situație termenul de 24 de ore se calculează începând cu momentul încetării sau înlăturării împrejurării care a generat imposibilitatea.

 

Art. 34. (1) Salariații IICCMER au dreptul la concediu fără plată, la cerere, în următoarele cazuri:

a) pentru formare profesională – pe durata formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa;

b) pentru rezolvarea unor probleme personale – maxim 2 ani.

(2) Cererea de concediu prevăzut la alin. (1) trebuie să fie înaintată spre avizare șefului ierarhic și spre aprobare Președintelui Executiv, cu cel puțin 1 lună înainte de efectuare acestuia. În cerere se va menționa, obligatoriu, data de începere a concediului și durata acestuia. În cazul menționat la alin. (1) lit. a) se vor anexa documentele justificative.

 

IX. DISCIPLINA MUNCII ŞI SANCŢIONAREA ABATERILOR

Art. 35. Prerogativa disciplinară aparţine angajatorului, singurul în drept să aplice, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, ori de câte ori constată săvârşirea unei abateri. Sancţiunile care pot fi aplicate, în funcţie de gravitatea abaterii, sunt:

 1. avertismentul scris;
 2. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 3. reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 

Art. 36. (1) Constituie abateri disciplinare orice fapte în legătură cu munca şi care constau în acţiuni sau inacţiuni săvârşite cu vinovăţie de către salariați, prin care aceștia au încălcat normele legale, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul Intern, Codul etic, Fișa de post, Contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici (ordine, decizii, note interne).

(2) De asemenea, constituie abateri disciplinare şi se sancţionează corespunzător următoarele fapte:

 1. prestarea de servicii sau executarea de lucrări în timpul orelor de lucru, altele decât cele prevăzute în sarcinile de serviciu sau utilizând resursele Institutului fără acordul conducerii;
 2. folosirea aparaturii în alte scopuri decât în interes de serviciu;
 3. neglijenţele cauzatoare de pagube materiale;
 4. sustragerea de bunuri materiale aparţinând Institutului;
 5. atitudinea ireverenţioasă faţă membrii Consiliului Științific, faţă de membrii Comitetului Director sau față de colaboratorii Institutului;
 6. încălcarea legislaţiei privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin practici discriminatorii și/sau hărțuire sexuală;
 7. publicarea de materiale referitoare la activitatea desfășurată, acordarea de interviuri cu privire la activitatea Institutului sau dezvăluirea unor date despre colaboratorii acestuia, fără aprobarea prealabilă a conducerii Institutului;
 8. reclamaţii calomnioase şi/sau nefondate în afara Institutului, prin care se aduc prejudicii de imagine şi materiale acestuia. În acest caz, se vor imputa şi cheltuielile suportate de Institut pentru cercetarea, analiza şi redactarea răspunsurilor către organele în drept, precum şi daune interese, după caz;
 9. absenţele nemotivate de la locul de muncă mai mult de 5 zile consecutiv sau, după caz, nerealizarea, realizarea defectuoasă ori refuzul predării materialelor de cercetare şi documentare, necesare desfăşurării proiectelor Institutului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive.
 10. orice tip de comportament public definit ca violent, vulgar, xenofob, prin care se aduce atingere principiilor demnității umane și respectului vieții intime, familiale și private;
 11. plagiatul;
 12. fumatul la locul de muncă.

(3) Sancţionarea abaterilor disciplinare de la punctul 2 se aplică angajaţilor IICCMER care desfăşoară activităţi ilegale, împotriva regulamentelor şi a ordinelor interne, în timpul orelor de program sau care se exprimă public, fără acordul conducerii Institutului, în calitate de angajaţi ai IICCMER. Institutul nu îngrădeşte libertatea de exprimare a angajaţilor dacă aceasta nu se face în numele sau în calitate de angajat al IICCMER şi nu în timpul orelor de lucru.

 

Art. 37. Furtul, distrugerea sau degradarea intenţionată a bunurilor din patrimoniul Institutului sau a bunurilor aparţinând personalului atrag, o dată cu sesizarea pentru începerea urmăririi penale, şi desfacerea contractului de muncă al persoanei vinovate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării, conform prevederilor legale.

Art. 38. La stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșită de salariat, se vor avea în vedere următoarele:

 1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. b) gradul de vinovăţie a salariatului;
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare;
 4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

 

 Art. 39. Conducerea Institutului va numi, prin decizie, o comisie permanentă de cercetare disciplinară a abaterilor menţionate la art. 36. Doi membri sunt desemnaţi de Preşedintele Executiv al Institutului, iar al treilea membru este desemnat de către salariaţi. Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se desemnează către un membru supleant. Deciziile Comisiei de disciplină se iau prin majoritatea numărului de voturi. Lucrările comisiei permanente de cercetare disciplinară a abaterilor se desfășoară în prezența Consilierului de Etică sau Consilierului Juridic, în absența primului. Acesta poate formula recomandări cu caracter procedural.

 

Art. 40. Comisia de cercetare disciplinară va convoca în scris salariatul precizând obiectul, data, ora și locul întrevederii, iar în cursul cercetării va consemna toate apărările formulate și susținute de către salariat, precum și toate probele și motivațiile pe care acesta le consideră necesare.

Art. 41. Conducerea Institutului este îndreptățită să dispună sancționarea salariatului fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile în situația în care acesta din urmă, fără prezentarea unor motive obiective, nu s-a prezentat la convocarea făcută potrivit dispozițiilor art. 40 din prezentul Regulament.

 

Art. 42. Răspunderea disciplinară a salariatului nu exclude angajarea răspunderii sale patrimoniale sau penale dacă abaterea săvârșită de acesta poate conduce la concurența acestor răspunderi.

 

Art. 43. (1) Conducerea Institutului dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(2) Decizia de sancţionare va fi comunicată salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. Împotriva deciziei de sancţionare salariatul poate face contestație la instanțele judecătorești competențe în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunii disciplinare se constată prin decizie a Președintelui Executiv, emisă în formă scrisă.

 

X. SOLUȚIONAREA CERERILOR SALARIAȚILOR

Art. 44. Toate cererile, sesizările, notele interne etc. privind activitatea curentă a Institutului, se formulează de către salariați în scris, se adresează Preşedintelui Executiv și se înregistrează la Compartimentul Secretariat-comunicare.

 

Art. 45. Cererile privind eliberarea de adeverințe ori documente care să ateste activitatea desfăşurată de salariați, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal se adresează compartimentelor de specialitate.

 

Art. 46. Solicitările menționate la art. 44 și art. 45 se soluționează în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data înregistrării.

 

Art. 47. (1) În cazul în care salariatul nu primește răspuns în termenul prevăzut la art. 46 sau este nemulțumit de răspunsul primit, poate face contestație la Președintele Executiv, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării.

(2) Contestația se soluționează în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării.

  

XI. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Art. 48. Conducerea Institutului are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și a sănătății angajaților, pentru asigurarea securității și a sănătății salariaților în toate aspectele legate de muncă, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia, fără ca aceasta să determine obligații financiare în sarcina angajaților.

 

Art. 49. Conducerea Institutului va numi, prin decizie, o persoană responsabilă cu protecția muncii, sănătatea și securitatea în muncă.

 

Art. 50. În acest domeniu conducerea Institutului are următoarele obligații:

 1. a) organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă;
 2. b) să asigure la nivelul tuturor salariaţilor măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, în condiţiile legii;
 3. c) să organizeze instruirea periodică a angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și obligatoriu înainte de începerea activității în următoarele situații:

– în cazul salariaților nou angajați;

– în cazul salariaților care își schimbă locul de muncă sau felul muncii;

– în cazul angajaților care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni.

 1.  d) să organizeze locurile de muncă și controlul permanent al stării bunurilor folosite de către salariați în activitatea lor profesională astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea salariaților;
 2. e) asigurarea condițiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă;
 3. f) crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum și pentru evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol iminent.

 

Art. 51. Institutul are obligaţia legală de a asigura accesul salariaților la servicii medicale de medicina muncii, în scopul:

 1. a) prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 2. b) supravegherii efective a condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă;
 3. c) asigurării controlului medical al salariaţilor atât la angajarea în muncă, cât şi pe durata executării contractului individual de muncă.

 

Art. 52. Salariații au obligația de a efectua controlul medical în următoarele situații:

 1. a) la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii;
 2. b) în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate;
 3. c) periodic, respectiv anual/bianual, prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractul colectiv de muncă.

Înaintea angajării, salariatul este obligat a efectua controlul medical.

 

XII. NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

Art. 53. Conducerea Institutului are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții oricărei persoane prin identificarea şi aplicarea normelor, regulilor, recomandărilor şi măsurilor generale ce trebuie avute în vedere în scopul apărării împotriva incendiilor.

            În acest domeniu, conducerea Institutului are următoarele obligaţii:

 1. instruirea la angajare și instruirea periodică a salariaților privind normele, regulile și măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și asupra sarcinilor ce le revin din planurile de intervenție;
 2. crearea tuturor premiselor necesare în vederea participării salariaților la instruirile și exercițiile privind prevenirea și stingerea incendiilor;
 3. asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite potrivit legii.

 

XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 54. (1) Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia prin decizie a Președintelui Executiv și comunicarea sa sub semnătură către angajați.

(2) Prezentul Regulament precum şi orice modificări ulterioare ale acestuia se aduc la cunoştinţa angajaţilor, sub semnătură de confirmare.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament intern, se abrogă dispozițiile Regulamentului intern precedent.