Above all else, the IICCMER’s main purpose is to meticulously analyze the totalitarian regime and its consequences, resulting in research projects, publishing books and organizing specialized events such as conferences or debates. Secondly, the IICCMER helps uphold the creation and implementation of educational tools to preserve the memory of the regime, which thus assists understanding the contextualization of the current society’s fundamental rights and values as a response to the previous totalitarian regime. The departments that concentrate mostly on these efforts are the Education Bureau and Memory. Lastly, the IICCMER collects, archives and publishes documents on the Memory of the Romanian Exile.

To achieve these objectives, IICCMER will:

a) Analyze the institutional regime and the systems of power within the regime;

b) Highlight the nature of the relationship between the Party and the Securitate, the intersections within these entities and other repressive system within Romania;

c) Describe the institution’s organizational and operational tactics especially, the administration of the political police;

d) Pinpoint the activities of officers, party activists and magistrates working under the repressive apparatus;

e) Identify abuses and crimes committed, ordered or encouraged by those who occupied positions referred to in the subparagraph d);

f) Collect data, documents and testimonies regarding any human rights violations and freedoms during the communist era and based on the authorities of criminal investigations regardless of the time and circumstances under which they occurred;

g) Identify the individuals responsible during the decision-making process regarding communist propaganda, policy and/or economic decisions that generated repressive attitudes within social and cultural life, the rationing of food, and the limited access to information including that of art & culture, through censorship doctrines;

h) Publically convey the knowledge of crimes, abuses, incitements to murder in the name of “class struggle”, committed by the people who occupied the positions referred to in subparagraph d);

i) Organize accessible gallery events in spaces provided by institutions and other public establishments;

j) Organize scientific research projects, conferences, exhibitions or seminars regarding informative-educational public documents resulting from several studies and research;

k) Formulate and understand the views on crimes, abuses and human rights violations committed during the communist regime in Romania, which may lead to the development of drafting new reparation laws;

l) Develop, coordinate and participate within programs and/or projects, training courses and explorative pursuits of other fields of study and investigations mentioned in art. 2 a);

m) Establish public-private partnerships with NGOs, universities, research institutes within the country and abroad, public and local authorities, in order to implement projects and research programs within the field with the approval of the Chief Authorizing Officer;

n) Carry out studies and research, at home and abroad, related to the Romanian exile;

o) Acquire or receive contributions regarding any pieces of evidence, publications or documentations of the former exile;

p) Identify and preserve documents within the country concerning the former exile including originals or copies in any medium, from different countries all over the world;

q) Finance the editing, reediting and publishing of memoirs, books, studies, articles, correspondences, photographic and video collections of documents, photo albums concerning the former Romanian exile;

r) Organize meetings and seminars devoted to the Romanian exile and represent research in this field during national and international conferences;

s) Expand a deposit ranging from publications, books, collections of magazines, newspapers, pamphlets and other documents regarding the former exile between 1940-1989;

t) Function as a point of reference and communication with those formerly exiled that continuously remain outside the country;

u) Acquire material support for the amount allocated to the budget, and the institutions assisting the former exiled that must remain abroad as Romanian entities within those countries.

The institute coordinates several unique projects, as well as exploring archaeological sites containing the corpses of those victimized by the Securitate; the Memorial Museum: Ramnicu Sarat, the only Summer Academic Institution the provides courses regarding the history of communism in Romania; the first textbook on the history of communism, a photographic database considered the largest free online database with photos of the communist regime and Romanian exile.

Obiective

Rolul IICCMER rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale, ceea ce se traduce prin muncă de cercetare, editarea de volume de specialitate și organizarea de activități științifice precum conferințe sau dezbateri. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. De acest domeniu se ocupă mai ales, deși nu exclusiv, Biroul Educație și memorie. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva și publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Pentru realizarea obiectivelor, IICCMER are următoarele atribuții:

A. analizează din punct de vedere instituțional regimul comunist, sistemul de putere în cadrul acestui regim;

B. evidențiază natura relațiilor dintre activul de partid și fosta Securitate, dintre aceasta și celelalte verigi ale sistemului represiv din Romania;

C. descrie modul de organizare și de funcționare a acestor instituții în administrarea actului de poliție politică;

D. prezintă activiștii de partid, ofițerii și magistrații care lucrau în cadrul aparatului de represiune;

E. identifică abuzurile și crimele săvârșite, ordonate sau inspirate de către persoanele care au ocupat funcțiile prevăzute la litera d);

F. adună date, documente și mărturii cu privire la toate acțiunile care au lezat drepturile și libertățile omului în anii regimului comunist și pe baza acestora sesizează organele de cercetare penală, indiferent de timpul și de circumstanțele în care acestea s-au petrecut;

G. identifică responsabilii aparatului de decizie din domeniul propagandei comuniste, responsabilii pentru actele administrative și deciziile economice care au generat manifestări ale represiunii în viața socială și culturală, de la cartelarea hranei zilnice până la limitarea accesului la informație, artă și cultură, prin acte de cenzură;

H. aduce la cunoștința opiniei publice crimele, abuzurile, instigările la crime în numele „luptei de clasă”, săvârșite de persoanele care au ocupat funcțiile prevăzute la litera d);

I. organizează activități muzeale în spații puse la dispoziție de instituții și autorități publice centrale și locale; J. organizează activități de cercetare științifică, conferințe, expoziții sau seminare cu caracter informativ-educativ, publică studii și documente rezultate în urma cercetărilor;

K. formulează puncte de vedere privind crimele, abuzurile și încălcările drepturilor omului, săvârșite în perioada regimului comunist în România, care ar putea conduce la elaborarea unor proiecte de acte normative cu scop reparatoriu;

L. elaborează, coordonează și participă la programe şi/sau proiecte de cercetare, stagii de pregătire și instruire în domeniul de studiu și investigare prevăzut la art. 2 litera a);

M. stabilește parteneriate publice și private cu organizații neguvernamentale, universități, institute de cercetare din țară și din străinătate, autorități publice centrale și locale, în vederea derulării unor proiecte și programe de cercetare în domeniul său de activitate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

N. efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea cunoașterii fenomenului exilului romanesc;

O. achiziționează sau primește donații orice mărturie, publicație ori document al fostului exil sau despre acesta;

P. identifică, aduce în țară și conservă documentele fostului exil, în original sau copie, pe orice suport, răspândite în diferite țări ale lumii;

Q. finanțează editarea și reeditarea, tipărirea și publicarea de memorii, cărți, studii, articole, corespondență, memorie fotografică și video, colecții de documente, albume fotografice privitoare la fostul exil românesc;

R. organizează reuniuni și colocvii consacrate exilului și reprezintă cercetarea românească în acest domeniu la întâlnirile științifice naționale și internaționale;

S. constituie un depozit cuprinzând toate publicațiile, cărțile, colecțiile de reviste, ziare, manifeste și alte înscrisuri ale fostului exil din perioada 1940-1989;

T. constituie un punct de referință și de comunicare cu persoanele din fostul exil care au continuat să rămână în afara granițelor țării;

U. sprijină material, în limita sumelor alocate prin buget, acele instituții ale fostului exil care trebuie să rămână în străinătate, ca prezențe active românești în țările respective.

Institutul coordonează câteva proiecte unice în ţară, precum șantierele arheologice de descoperire a victimelor Securităţii; Muzeul Memorial Râmnicu Sărat; singura Universitate de Vară din România pentru studierea istoriei comunismului; primul manual de istorie a comunismului, Fototeca – cea mai mare bază de date online gratuită cu fotografii din timpul comunismului; arhiva exilului românesc ori baza de date cu fișele matricole penale.