În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART.I – Hotărârea Guvernului nr. 1372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La art. 2, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g), h), cu următorul cuprins:

      „f) colaborarea cu alte instituții abilitate în vederea organizării de activități muzeale sau expoziționale atât la nivel național, cât și la nivel internațional, precum și sprijinirea unei rețele naționale a memorialelor rezistenței și luptei anticomuniste;

     h) gestionarea bazelor naționale de date privind: bibliografia despre comunismul românesc, monumentele și spațiile memoriale, luptătorii anticomuniști și victimele comunismului.”

  1. La art. 3, alineatul (1), litera f) se abrogă.
  1. La art. 3, alineatul (1), literele i), o) și ț) se modifică și vor avea următorul cuprins:

     „i) identifică rețeaua ideologică și colaborările la nivel internațional promovate de Partidul Comunist Român și responsabilii pentru ideologia și propaganda statului totalitar;

……………………………………………………………………………………………..

      o) achiziţionează sau primeşte ca donaţii orice tip de mărturie materială, publicaţie ori document referitoare la istoria comunismului în România şi la cea a fostului exil românesc;

……………………………………………………………………………………………

     ț) aduce la cunoștința opiniei publice, prin activități specifice, rolul activiștilor de partid, militarilor, angajaților civili și magistraților care au lucrat în cadrul aparatului represiv de partid și de stat.”

  1. La art. 4, literele b), c), d), f), g), h), i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

   „b) conceperea și realizarea unor instrumente de lucru de autor și colective, lucrări de sinteză, enciclopedii, dicționare tematice, monografii, bibliografii, manuale,  și altele, necesare în contextul local și internațional;

      c) valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrări științifice, reviste, broșuri și colecții de carte, a unor portaluri electronice, manuale, dar și a altor lucrări în domeniu, în limba română și în principalele limbi de circulație internațională, difuzate în format tipărit și/sau digital;

d) inițierea, stabilirea, dezvoltarea și susținerea de raporturi de colaborare și cooperare cu alte unități sau departamente ale Guvernului României, ale Parlamentului României, ale Administrației Prezidențiale, Academiei Române, Arhivelor Naționale, cu universități acreditate din România și de peste hotare, asociații profesionale, precum și cu alte universități, institute și centre de cercetare, locale și internaționale, care au ca obiect de studiu de interes comun;

…………………………………………………………………………………………….

       f) organizarea de seminarii, congrese, colocvii, mese rotunde, școli de vară, conferințe și dezbateri, naționale și internaționale;

g) acordarea de burse sub denumiri care onorează lupta şi dizidența anticomuniste, precum și exilul românesc, cu scopul stimulării cercetării în domeniul istoriei comunismului la nivelul învățământului universitar;

h) oferirea de consultanță și expertiză la solicitarea unor structuri publice sau private, în domeniile care țin de competența Institutului;

i) realizarea unui raport anual conținând principalele rezultate ale activităților Institutului.”

  1. La art. 4^1, alineatele (1), (2), (3), (4), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

      „(1) Stabilirea obiectivelor generale ale Institutului și analizarea rezultatelor obținute se realizează de un Consiliu Științific, din care poate face parte câte un reprezentant al Arhivelor Naţionale ale României, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Asociaţiei Foștilor Deţinuţi Politici din România, precum şi personalități ale lumii academice și civice.

      (2) Consiliul ştiinţific se întruneşte de câte ori este necesar şi funcţionează după principiul egalităţii membrilor săi. Consiliul științific este întrunit legal în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi. Deciziile Consiliului ştiinţific se iau cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la întrunire.

      (3) Consiliul Științific este condus de un Președinte, cu drept de vot, numit și eliberat din funcție prin decizie a Președintelui Executiv.

     (4) Membrii Consiliului Științific sunt numiți de Președintele Consiliului Științific în consens cu Președintele Executiv. Numărul maxim al membrilor Consiliului Științific este de 16.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

        (6) Președintele și membrii Consiliului Științific nu sunt remunerați.

        (7) Pe durata desfășurării întrunirii Consiliului Științific, cheltuielile de cazare, masă și transport pot fi acoperite din bugetul Institutului.”

  1. La art. 4^1 se introduce alineatul (4^1), urmând a avea următorul cuprins:

      „(4^1) Calitatea de membru al Consiliului Științific se poate retrage de către Președintele Consiliului Științific:

      a) la cererea celui care o deține;

b) la propunerea Președintelui Consiliului Științific, cu întrunirea voturilor a jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Științific;”

  1. La art. 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    „(1) Institutul este condus de un Președinte Executiv, numit și eliberat din funcție prin decizie a Primului – ministru, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului.

     (3) În activitatea sa, Președintele Executiv este ajutat de un Vicepreședinte și de un Comitet Director format din persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul Institutului.”

  1. La art. 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, (3^1), cu următorul cuprins:

   „(3^1) Vicepreședintele este numit și eliberat din funcție prin decizie a Primului-ministru, la propunerea Președintelui Executiv. Vicepreședintele coordonează activitatea din cadrul institutului referitoare la exilul românesc.

  1. Art.8 se modifică și va avea următorul cuprins:

    „Institutul poate folosi pentru desfăşurarea activităţii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice şi juridice, din ţară şi străinătate, sub formă de donaţii, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.”

  1. Art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

    „Pentru realizarea activităților specifice, Institutul are în dotare un număr de 3 autoturisme și un microbuz pentru transport de persoane și marfă, cu încadrarea în alocațiile bugetare aprobate.”

  ART.II – Hotărârea Guvernului nr. 1372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare și cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ