INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ŞI MEMORIA EXILULUI ROMÂNESC (IICCMER) organizează concursul pentru ocuparea postului temporar vacant expert  IA – Serviciul Analiza regimului comunist, perioadă determinată de 11 luni, 8 ore/zi. Concursul va avea loc la sediul IICCMER din București, Sector 2, str. Alecu Russo, nr. 13-19, et.5, ap. 11. Proba scrisă şi practică a concursului va avea loc în data 16.06.2017, ora 11.00, iar interviul va avea loc pe 21.06.2017, ora 11.00.

Cerinţe, competenţe şi abilităţi generale specifice postului: 

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţelor umane, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • vechime minim 3 luni în munca de cercetare sau în cercetare teoretică la nivel postuniversitar;
 • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă;
 • abilitate de a redacta lucrări de analiză a informaţiilor adunate pentru proiectele aflate în derulare în cadrul Serviciului;
 • competenţe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access);
 • cunoașterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel mediu/avansat). 

Atribuţiile postului:

 • Întreprinde cercetare ştiinţifică referitoare la persoanele şi grupurile/ organizaţiile care au avut de suferit în perioada 1945-1989;
 • Întreprinde cercetare ştiinţifică asupra activităţii persoanelor şi instituţiilor care ordonau şi implementau politicile represive ale regimului comunist;
 • Identifică politicile şi legislaţia specifică ce reglementau represiunea împotriva populaţiei;
 • Colaborează cu celelalte structuri pentru elaborarea şi implementarea unor parteneriate naţionale şi internaţionale cu instituţii interesate de cercetarea şi analiza regimurilor comuniste;
 • Se implică în organizarea de evenimente şi manifestări ştiinţifice care să valorifice rezultatele cercetărilor desfășurate;
 • Se implică în coordonarea sau organizarea unor evenimente publice ale Institutului;
 • Participă cu lucrări la conferinţe naționale și internaţionale. 

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui executiv al IICCMER;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil/ă cu funcţia pentru care candidează;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului/candidatei sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

g) adeverinţă/adeverinţe din care să rezulte vechimea în specialitatea studiilor absolvite.

Dosarul de concurs se poate depune până la data de 08.06.2017, orele 17.00.

Locul depunerii dosarului de concurs: sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, str. Alecu Russo nr. 13-19, etaj 5, ap. 11, sector 2,  Compartimentul secretariat-comunicare.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale pentru confruntare.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor;
 • Proba scrisă – punctajul maxim 100 p;
 • Proba practică – punctajul maxim 100 p;
 • Interviu – punctajul maxim 100

Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minim 50 p la proba scrisă/practică şi minim 50 p la interviu.

În cadrul probei practice, candidaţii vor fi invitaţi să consulte documente de arhivă (ex. tip CNSAS) şi să opereze cu conţinutul acestora în vederea extragerii infirmaţiilor relevante conform unei teme cerută de organizatori.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi la interviu.

Rezultatele concursului vor fi anunţate public la locul desfăşurării concursului şi, după caz, pe site-ul instituţiei, în termen de 1 zi lucrătoare de la susţinerea ultimei probe, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la sediul IICCMER, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor.

Contestaţiile se soluţionează în termen de 1 zi de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele executiv al IICCMER, ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/316.75.65 sau la adresa office@www.iiccmer.ro

BIBLIOGRAFIE

 • Cesereanu, Ruxandra (coord.), Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional, Editura Polirom, Iaşi, 2006
 • Procedura proiect (anexată prezentului anunţ)

 

Rezultatele selecției de dosare pentru concursul din data de 16.06.2017

Expert IA

Nr.crt.

Nume/Prenume Candidat

Admis/Respins

1.

Drăghia Dan George

Admis

2.

Mitrea Florin Ciprian

Admis

3.

Rotar Adrian Constantin

Admis

4.

Tuzu Andreea Iustina

Admis

Rezultatele probei scrise a concursului din data de 16.06.2017

Expert IA

Nr.crt.

Nume/Prenume Candidat

Punctaj

Admis/Respins

1.

Drăghia Dan George

48,6

Respins

2.

Mitrea Florin Ciprian

Absent

3.

Rotar Adrian Constantin

39,16

Respins

4.

Tuzu Andreea Iustina

46,3

Respins

Rezultatele contestațiilor la proba scrisă a concursului din data de 16.06.2017

Expert IA

Nr.crt.

Nume/Prenume Candidat

Punctaj

Admis/Respins

1.

Drăghia Dan George

48,5

Respins

2.

Tuzu Andreea Iustina

48,66

Respins