În cadrul programului de burse pentru masteranzi pe care îl organizează, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) pune la dispoziţia tinerilor cercetători un număr de zece (10) burse în valoare netă de 800 lei pe lună, acordate pe durata unui an universitar (9 luni).

Condiţii de eligibilitate 
Sunt eligibili pentru bursele IICCMER candidaţii în vîrstă de cel mult 35 de ani la momentul aplicării, înscrişi la studii de master în anul universitar 2015-2016, în cadrul unei universităţi acreditate din România. Nu sunt eligibili angajaţii IICCMER. Selecţia proiectelor va fi realizată de un juriu alcătuit din personalităţi ale lumii academice româneşti şi internaţionale, format prin decizia preşedintelui executiv al IICCMER.

Tema proiectelor de cercetare propuse de către candidaţi trebuie să se încadreze următoarelor direcţii de cercetare pe care IICCMER le dezvoltă:

 1. Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist şi mişcarea de rezistenţă.
 2. Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului communist.
 3. Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica externă a României în timpul regimului comunist.
 4. Bursa „Corneliu Coposu”: Viaţa cotidiană în timpul regimului comunist din România.
 5. Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.

IICCMER încurajează demersurile originale de cercetare empirică.

Înscrierea în concurs 
Aplicanţii sunt rugaţi să descarce formularul de înscriere la concurs, să îl completeze în limba română, să îl semneze şi să îl transmită prin poştă la adresa Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc până la 16 octombrie 2015. Pentru validare, formularul trebuie să fie însoţit de următoarele documente.

 1. Adeverinţă privind calitatea de masterand din partea instituţiei organizatoare de studii universitare de masterat;
 2. Proiect de cercetare în limba română (6000 semne) însoţit de un rezumat în limba engleză (2000 semne) cu următoarea structură:
 3. Ipoteza de lucru şi relevanţa temei.
 4. Fezabilitatea proiectului şi o scurtă prezentare a istoricului cercetării.
 5. Metodologia cercetării.
 6. Surse şi Bibliografie.
 7. Etapele proiectului.
 8. Potenţialul de diseminare.
 9. Curriculum vitae;
 10. Listă de publicaţii însoţită de un capitol al ultimei lucrări publicate/susţinute (maxim 30 de pagini);
 11. Două scrisori de recomandare (redactate în limbile română, engleză sau franceză) din partea unor membri ai comunităţii academice, expediate direct de către persoana care recomandă, la aceeaşi adresă şi potrivit aceloraşi restricţii de calendar;
 12. Fotocopie a cărţii de identitate (a paşaportului în cazul cetăţenilor străini) a candidatului.

Toate documentele enumerate trebuie să parvină IICCMER până la data de 16 octombrie 2015. Documentele vor fi trimise atât prin poştă, la adresa str. Alecu Russo, nr.13-19, etaj 5, ap. 11, sector 2, Bucureşti, cât şi electronic la adresa burse@www.iiccmer.ro, în format .doc, .docx, PDF.

Evaluarea şi selectarea candidaţilor

Juriul va evalua dosarele după următoarea grilă:
1. Relevanţa proiectului în raport cu specificul cercetărilor IICCMER;
2. Calitatea ştiinţifică a proiectului după:
a) relevanţa ipotezelor de lucru;
b) consistenţa şi diversitatea surselor primare avute în vedere;
c) cunoaşterea literaturii secundare;

3. Activitatea ştiinţifică a candidatului;
4. Scrisorile de recomandare.

IICCMER îşi rezervă dreptul de a folosi datele de contact sau datele instituţionale oferite de către candidaţi pentru a clarifica eventuale nelămuriri din dosarele de candidatură. Numărul de burse oferite pentru anul universitar 2015-2016 este de 10, însă acesta poate varia în funcţie de calitatea candidaturilor primite, decizia în această privinţă aparţinînd în mod exclusiv juriului. Juriul va selecta candidaţii pe care îi va invita la un interviu în intervalul 21-23 octombrie 2015. Rezultatele selecţiei vor fi comunicate pe website-ul www.iiccmer.ro până la 26 octombrie 2015. Decizia juriului nu este contestabilă.

Statutul de bursier IICCMER
Candidaţii declaraţi admişi vor semna contracte cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. În momentul semnării contractului şi a acceptării implicite a bursei, beneficiarul va primi calitatea de bursier IICCMER, statut ce comportă drepturi şi obligaţii.

Drepturile bursierilor

 1. Bursă lunară netă în valoare de 800 lei.
 2. Acces la resursele academice ale IICCMER (bibliotecă, arhiva de documente).
 3. Utilizarea spaţiului de studiu de la sediul IICCMER.
 4. Consultanţă de specialitate din partea cercetătorilor IICCMER, mentorat din partea experţilor.
 5. IICCMER preia cheltuielile de transport (feroviar, auto) ale bursierilor din ţară care vin la Bucureşti pentru a participa la seminariile lunare sau alte activităţi ale IICCMER, la solicitarea conducerii Institutului.
 6. În limitele bugetare, bursierii pot beneficia de suport pentru derularea unor programe pe care le propun în cadrul IICCMER.
 7. Bursierii pot participa activ în cadrul diferitelor activităţi derulate de IICCMER, ca membri ai echipei de proiect.

Obligaţiile bursierilor

 1. Bursierii au obligaţia de a întocmi rapoarte lunare de activitate, în care vor detalia activitatea desfăşurată şi progresul realizat. Rapoartele vor fi înaintate conducerii IICCMER care va discuta cu bursierii direcţiile de cercetare şi parcursul pe viitor.
 2. Bursierii au obligaţia de a prezenta în cadrul seminariilor destinate bursierilor din programul IICCMER, cel puţin două lucrări pe teme conexe proiectului de cercetare propus, teme discutate şi agreate în prealabil de conducerea IICCMER.
 3. Implicarea în activităţi curente ale IICCMER, fără a depăşi 80 de ore lucrate lunar.
 4. Predarea la sfârşitul bursei a unui studiu care reprezintă rezultatul cercetării lor, cuprinzând contribuţii originale de cercetare empirică, realizate cu acurateţe metodologică. Lungimea deziderabilă a textului este de minim 100.000 – maxim 150.000 de semne. Studiile pot fi incluse într-o publicaţie IICCMER. Nu se acceptă lucrări care au fost publicate anterior în ţară sau în străinătate.
 5. Prezenţa obligatorie a bursierilor pe întreaga durată a bursei la seminariile bursierilor din programul IICCMER sau la orice alte manifestări la care bursierii vor fi convocaţi de către IICCMER.
 6. Bursierul IICCMER reţine obligaţia de a menţiona sprijinul acordat de către IICCMER pentru realizarea cercetării, la secţiunea „Mulţumiri” (sau în orice alt mod echivalent) a tuturor publicărilor lucrării de disertaţie (integral sau în parte), dar şi în cazul publicării unor lucrări bazate pe concluziile lucrării de disertaţie sau ale cercetării aflate la baza acesteia. Obligaţia aici menţionată nu este limitată în timp şi nu poate fi restricţionată de alte angajamente exclusive încheiate de către bursier anterior sau posterior obţinerii bursei.

Nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii duce la pierderea imediată a calităţii de bursier.

În viziunea IICCMER, plagiatul este incompatibil cu calitatea de membru al comunităţii academice şi implicit cu cea de bursier IICCMER. Pe cale de consecinţă, orice astfel de act al bursierului, prezent sau trecut, va duce la pierderea imediată a calităţii de bursier precum şi la returnarea sumelor virate.

Pentru informaţii suplimentare Vă rugăm să scrieţi la adresa burse@www.iiccmer.ro sau să apelaţi +40 21 316 7565 / +40 21 316 7557.

Persoană de contact: Dr. Luciana Jinga

Calendar: 
16 octombrie 2015: Termenul limită pentru depunerea dosarelor
20 octombrie 2015: Afişarea rezultatelor intermediare
21-23 octombrie 2015: Interviuri
26 octombrie 2015: Anunţarea rezultatelor finale