!Atenție: Pentru ca înscrierea să fie validă, dosarul complet al candidatului trebuie să parvină IICCMER până la data de 4 octombrie 2020, ora 17.00, atât prin poștă, la adresa str. Alecu Russo, nr.13-19, etaj 5, ap. 10, sector 2, Bucureşti, cât și electronic, la adresa burse@www.iiccmer.ro, în format .doc, .docx sau PDF.

***

În cadru programului de burse pe care îl organizează, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) lansează o nouă competiție, pentru anul universitar 2020-2021. IICCMER va pune la dispoziţia studenților/masteranzilor/doctoranzilor un număr de șase (6) burse, acordate pe durata a șase (6) luni, 15 octombrie – 15 martie după cum urmează:

 • 2 burse pentru ciclul universitar de licență, în cuantum de 1600 lei,
 • 2 burse pentru ciclul universitar de masterat, în cuantum de 1800 lei,
 • 2 burse pentru ciclul universitar de doctorat, în cuantum de 2300 lei.

Sumele sunt brute.

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili pentru bursele IICCMER candidații înscriși în anul universitar 2020-2021 într-o universitate acreditată din România. Nu sunt eligibili angajații/foștii angajați ai IICCMER. Selecția dosarelor va fi realizată de un juriu alcătuit din personalități ale mediului academic, format prin decizia președintelui executiv al IICCMER.

Tema proiectelor de cercetare propuse de către candidați trebuie să se încadreze următoarelor direcții de cercetare pe care IICCMER le dezvoltă sau le va dezvolta în perioada următoare:

 1. Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist și mișcarea de rezistență;
 2. Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului comunist,
 3. Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica externă a României în timpul regimului comunist;
 4. Bursa „Corneliu Coposu”: Viața cotidiană în timpul regimului comunist din România;
 5. Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.

Înscrierea în concurs

Aplicanții sunt rugați să descarce formularul de înscriere la concurs, să îl completeze în limba română și să îl semneze. Pentru validare, formularul trebuie să fie însoțit de următoarele documente:

1.Adeverință privind calitatea de student/masterand/doctorand în anul universitar 2020-2021;

2. Proiect de cercetare în limba română (6000 semne) însoțit de un rezumat în limba engleză (2000 semne) cu următoarea structură:

             1. Ipoteza de lucru și relevanța temei;

             2. Fezabilitatea proiectului și o scurtă prezentare a istoricului cercetării;

             3. Metodologia cercetării;

             4. Etapele proiectului;

             5. Potențialul de diseminare.

3. Curriculum vitae;

4. Scrisoare de intenție;

5. Listă de publicații însoțită de un capitol al ultimei lucrări publicate/susținute (acolo unde este cazul) sau cel mai recent studiu/articol publicat;

6. Două scrisori de recomandare (redactate în limba română sau o limbă de circulație internațională) din partea unor membri ai comunității academice;

7. Fotocopie a cărții de identitate (a pașaportului în cazul cetățenilor străini) a candidatului.

Toate documentele enumerate trebuie să parvină IICCMER până la data de 4 octombrie 2020, ora 17.00. Documentele vor fi trimise atât prin poștă, la adresa str. Alecu Russo, nr.13-19, etaj 5, ap. 10, sector 2, Bucureşti, cât și electronic, la adresa burse@www.iiccmer.ro, în format .doc, .docx sau PDF.

Evaluarea și selectarea candidaților

Juriul va evalua dosarele după următoarea grilă:

 • Relevanța proiectului în raport cu specificul cercetărilor IICCMER;
 • Calitatea științifică a proiectului:
 • a) relevanța ipotezelor de lucru;
 • b) consistența și diversitatea surselor primare avute în vedere;
 • c) cunoașterea literaturii secundare;
 • Activitatea științifică a candidatului;
 • Scrisorile de recomandare.

IICCMER își rezervă dreptul de a folosi datele de contact sau datele instituționale oferite de către candidați pentru a clarifica eventuale nelămuriri din dosarele de candidatură. Numărul de burse oferite pentru anul universitar 2020-2021 este de 6, însă acesta poate varia în funcție de calitatea candidaturilor primite, decizia în această privință aparținând în mod exclusiv juriului. Un juriu extern, alcătuit din personalități ale mediului academic românesc va evalua dosarele candidaților conform grilei menționate, acordând note de la 0 la 10 pentru fiecare rubrică. Nota finală va fi alcătuită din media celor 4 rubrici.  Candidații cu medii peste 7.00 vor fi invitați la un interviu în intervalul 7-8 octombrie 2020 conform unui orar care va fi afișat ulterior. Comisia de interviu va fi alcătuită din experți IICCMER. Rezultatele selecției se vor anunța pe 8 octombrie 2020.

Rezultatul evaluării va putea fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea rezultatului selecției. Contestația se va transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail burse@www.iiccmer.ro.

Rezultatele finale ale selecției vor fi comunicate pe website-ul www.iiccmer.ro până la 9 octombrie 2020.

Statutul dat de bursa IICCMER

Candidații declarați admiși vor semna contracte cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. În momentul semnării contractului, candidatul admis va primi statutul de bursier al IICCMER, statut ce comportă drepturi și obligații.

Drepturile bursierilor

 1. Bursă lunară conform nivelului de studii.
 2. Acces nelimitat la resursele academice ale IICCMER (bibliotecă, arhiva de documente).
 3. Utilizarea spațiului de studiu de la sediul IICCMER.
 4. Consultanță de specialitate din partea cercetătorilor IICCMER.
 5. Ca parte a bursei, IICCMER preia cheltuielile de transport ale bursierilor care se deplasează la București pentru a participa la seminariile lunare sau alte activități ale IICCMER, la solicitarea conducerii Institutului.
 6. Bursierii vor participa activ în cadrul diferitelor activități derulate de IICCMER, ca membri ai echipei de proiect.

Obligațiile bursierilor

 1. Bursierii au obligația de a întocmi rapoarte lunare de activitate, în care vor detalia activitatea desfășurată și progresul realizat. Rapoartele vor fi înaintate conducerii IICCMER, care va discuta cu bursierii direcțiile de cercetare și parcursul pe viitor.
 2. Bursierii au obligația de a prezenta, în cadrul seminariilor destinate bursierilor din programul IICCMER, cel puțin o lucrare pe teme conexe proiectului propus, teme discutate și agreate în prealabil de conducerea IICCMER.
 3. Bursierii înscriși la studii de doctorat vor preda la sfârșitul bursei un studiu care reprezintă rezultatul cercetării lor, cuprinzând contribuţii originale de cercetare empirică, realizate cu acurateţe metodologică. Lungimea deziderabilă a textului este de minim 100.000 – maxim 150.000 de semne. Studiile pot fi incluse într-o publicație IICCMER. Nu se acceptă lucrări care au fost publicate anterior în țară sau în străinătate.
 4. Bursierii înscriși la studii de licență și masterat vor sprijini activitatea cercetătorilor IICCMER, pentru proiectele aflate în desfășurare.
 5. Pe întreaga durată a bursei prezența bursierilor este obligatorie la orice alte manifestări la care vor fi convocați de către IICCMER.
 6. Bursierul IICCMER are obligația de a menționa sprijinul acordat de către IICCMER, la secțiunea „Mulțumiri” (sau în orice alt mod echivalent) în cadrul tuturor lucrărilor bazate pe cercetarea derulată în timpul bursei.

În viziunea IICCMER, plagiatul este incompatibil cu calitatea de membru al comunității academice și implicit cu cea de bursier al IICCMER. Pe cale de consecință, orice astfel de act al bursierului, prezent sau trecut, va duce la pierderea imediată a calității de bursier precum și la returnarea sumelor obținute.

Calendar:

7 septembrie 2020: Lansarea competiției

4 octombrie 2020: Termenul limită pentru depunerea dosarelor

5 octombrie 2020: Anunțarea candidaților eligibili

5-6 octombrie 2020: Evaluare comisie externă

8 octombrie  2020: Interviu și afișarea rezultatelor

9 octombrie 2020: Depunerea contestațiilor

10 octombrie 2020: Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor finale

Pentru informații suplimentare vă rugăm să  ne scrieți la adresa burse@www.iiccmer.ro sau să ne contactați telefonic: +40 21 316 7565 / +40 21 316 7557.

Persoană de contact: Luciana Jinga