INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ŞI MEMORIA EXILULUI ROMÂNESC (IICCMER) organizează concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi. Concursul va avea loc la sediul IICCMER din București, Sector 2, str. Alecu Russo, nr. 13-19, et.5, ap. 11. Proba scrisă a concursul va avea loc în data 31.03.2017, ora 11.00, iar interviul va avea loc pe 6.04.2017, ora 11.00.

Cerinţe, competenţe şi abilităţi generale specifice postului:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;

– vechime minimă de 3 luni;

– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel mediu/avansat);

– abilitatea de comunicare şi coordonare;

– competenţe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access);

– capacitatea corelării prevederilor legale pe baza cărora funcționează IICCMER și cele internaționale (cooperări, cedări de drepturi de folosință a materialelor etc.);

– capacitatea coroborării prevederilor dreptului civil cu cel penal, cu accent deosebit pe problematica victimelor regimului comunist;

– colaborarea cu departamentele juridice ale celorlalte instituții în domeniu (de ex. CNSAS, AFDPR etc.);

– capacitatea de sistematizare, analiză şi sinteză a informaţiilor.

Atribuţiile postului:

– reprezentarea IICCMER în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele;

– acordarea de consultanţă de specialitate salariaţilor instituţiei, precum şi persoanelor fizice interesate;

– avizarea contractelor IICCMER cu terții;

– elaborarea proiectelor legislative în concordanţă cu scopurile şi atribuţiile IICCMER.

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui executiv al IICCMER;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil/ă cu funcţia pentru care candidează;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului/candidatei sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

g) adeverinţă/adeverinţe din care să rezulte vechimea în specialitatea studiilor absolvite.

Dosarul de concurs se poate depune până la data de 22.03.2017, orele 17.00.

Locul depunerii dosarului de concurs: sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, str. Alecu Russo nr. 13-19, etaj 5, ap. 11, sector 2,  Compartimentul secretariat-comunicare.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale pentru confruntare.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor;
 • Proba scrisă – punctajul maxim 100 p;
 • Interviu – punctajul maxim 100

Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minim 50 p la proba scrisă şi minim 50 p la interviu.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Rezultatele concursului vor fi anunţate public la locul desfăşurării concursului şi, după caz, pe site-ul instituţiei, în termen de 1 zi lucrătoare de la susţinerea ultimei probe, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la sediul IICCMER, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor.

Contestaţiile se soluţionează în termen de 1 zi de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele executiv al IICCMER, ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/316.75.65 sau la adresa office@www.iiccmer.ro

BIBLIOGRAFIE

 • Hotărârea Guvernului nr. 1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Hotărârea nr. 123/07.02.2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea 53/2003 Codul muncii
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 286/2009 – Codul Penal:

– Partea Generală, Titlul VII – Cauzele care înlătură răspunderea penală;

– Partea Specială, Titlul I, Cap.I, art. 188, art. 189; Cap.VI, art. 205, Titlul XII, Cap. I, art. 438, art. 439.

 • Legea nr. 287/2009 – Codul Civil: Titlul III, cap. I, cap.III; Titlul V.
 • Decret – Lege nr. 118/1990 *** Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

Rezultatele selecției de dosare pentru concursul din data de 31.03.2017

Consilier juridic
Nr.crt. Nume/Prenume Candidat Admis/Respins
1. Ene Alina-Cristina Admis
2. Onicel Simona-Gabriela Admis
3. Oprea Roxana-Ioana Admis
4. Pufu Erfily Admis
5. Ţigănilă Florin-Mădălin Admis

Rezultatele probei scrise a concursului din data de 31.03.2017

Consilier juridic
Nr.crt. Nume/Prenume Candidat Punctaj Admis/Respins
1. Ene Alina-Cristina 54,66 Admis
2. Onicel Simona-Gabriela Absent
3. Oprea Roxana-Ioana 47,66 Respins
4. Pufu Erfily Absent
5. Ţigănilă Florin-Mădălin 61,33 Admis

Rezultatele concursului pentru postul de consilier juridic 

Consilier juridic
Nr. crt. Nume/Prenume Candidat Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. Ene Alina-Cristina 67,33 60,99 Respins
2. Ţigănilă Florin-Mădălin 81,66 71,49 Admis