INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ŞI MEMORIA EXILULUI ROMÂNESC (IICCMER) organizează concursul pentru ocuparea unui post de manager de transport, perioadă determinată de 12 luni, 4 ore/zi. Concursul va avea loc la sediul IICCMER din București, Sector 2, str. Alecu Russo, nr. 13-19, et.5, ap. 11. Proba practică a concursul va avea loc în data 29.03.2017, ora 11.00, iar interviul va avea loc pe 3.04.2017, ora 11.00.

Cerinţe, competenţe şi abilităţi generale specifice postului:

 • candidaţii să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate să fie corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să fie certificat ARR pentru management de transport;
 • cunoașterea legislației şi a normelor interne şi internaționale cu privire la transporturi;
 • studii medii/generale;
 • experienţă de cel puţin 3 ani în management de transport;
 • cunoştinţe minime de mecanică auto;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau a fost dezincriminată fapta;

Atribuții:

 • să cunoască şi să respecte prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice, în trafic intern și internațional;
 • să respecte pe deplin legislația în vigoare, cu o atenție deosebită pentru timpul de lucru şi de odihnă reglementat prin lege atât în România cât şi în ţările în care circulă șoferii pe care-i coordonează;
 • să coordoneze şi să supravegheze activitatea conducătorilor auto;

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui executiv al IICCMER;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi al atestărilor;

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil/ă cu funcţia pentru care candidează;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului/candidatei sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

g) adeverinţă/adeverinţe din care să rezulte vechimea în muncă;

i) o declarație pe propria răspundere privind incidentele rutiere in care a fost implicat in ultimii 3 ani;

Dosarul de concurs se poate depune până la data de 22.03.2017, orele 17.00.

Locul depunerii dosarului de concurs: sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, str. Alecu Russo nr. 13-19, etaj 5, ap. 11, sector 2,  Compartimentul secretariat-comunicare.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale pentru confruntare.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor;
 • Proba practică – punctajul maxim 100 p;
 • Interviu – punctajul maxim 100

Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minim 50 p la proba practică şi minim 50 p la interviu.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi la interviu.

Rezultatele concursului vor fi anunţate public la locul desfăşurării concursului şi, după caz, pe site-ul instituţiei, în termen de 1 zi lucrătoare de la susţinerea ultimei probe, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la sediul IICCMER, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor.

Contestaţiile se soluţionează în termen de 1 zi de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele executiv al IICCMER, ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/316.75.65 sau la adresa office@www.iiccmer.ro


Rezultatele selecției de dosare pentru concursul din data de 29.03.2017

Manager transport
Nr.crt. Nume/Prenume Candidat Admis/Respins
1. Dogăroiu Claudiu Admis

Punctaj proba practică pentru concursul din 29.03.2017

Manager transport
Nr. crt. Nume/Prenume Candidat Punctaj final
1. Dogăroiu Claudiu 8,33

Rezultatele concursului pentru postul manager de transport

Manager de transport
Nr. crt. Nume/Prenume Candidat Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. Dogăroiu Claudiu 83,33 83,33 Admis