În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor, comunică următoarele rezultate:
 

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcția publică

Punctaj probă scrisa

Rezultatul contestație

Rezultat final concurs

3.

 1942/18.08.2021

funcționar

42,5

ADMISĂ conform art. . 33 lit.b) din H.G. 286/2011, actualizată

RESPINS

 

Afișat azi, 01.09.2021, ora 14.30 la sediul IICCMER.

 

Secretar comisie de concurs :
Adriana Romanowski